Dự án

Cung cấp hệ thống cầu trượt nhà liên hoàn Hồ Bơi Lam Sơn

Địa chỉ:

Cung cấp hệ thống cầu trượt nhà liên hoàn hồ bơi Lam Sơn cho Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Quận 5
242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh