Page 2 - WIN GAMES

Basic HTML Version

03
MÁYĐẬPTHÚ
Lứatuổi : Mọi lứatuổi
Kíchthước;0,9mx0,9m
MÁYGAMETHỦ
Lứatuổi : Mọi lứatuổi
Kíchthước;1,1mx0,9m
MÁYĐẬPTHÚ
Lứatuổi : Mọi lứatuổi
Kíchthước;1mx0,7m
MÁYBOLINHNHỎ
Lứatuổi : Thiếunhi
Kíchthước;0,8mx3m/1may
MÁYBOLINHTO
Lứatuổi : Từ12tuổi trởlên
Kíchthước;1,1mx5,1m
MÁYBÓNGRỔNHỎ
Lứatuổi : Thiếunhi
Kíchthước;0,9mx1,5m/1may
MÁYBÓNGRỔTO
Lứatuổi : Từ12tuổi trởlên
Kíchthước;1,1mx2,3m
XEĐỤNG
Lứatuổi : mọi lứatuổi
Kíchthước;1mx1,4m
THÚNHÚN
Lứatuổi : Thiếunhi
Kíchthước;1mx1,3m/1may