Page 3 - WIN GAMES

Basic HTML Version

04
MÁYBẮNCÁ
Lứatuổi : Từ7tuổi trởlên
Kíchthước;1mx1,4m
MÁYĐUAXEMÁY
Lứatuổi: Mọi lứatuổi
Kíchthước;2,1mx2,2m/1dôi
MÁYĐẨYXÈNG
Lứatuổi : mọi lứatuổi
Kíchthước;1,6mx1,6m
MÁYĐUAÔTÔ
Lứatuổi : mọi lứatuổi
MÁYBÓNGRỔ
Lứatuổi chới: Từ7tuổi trởlên
Kíchthước;1030x2500x2400
(mm)
KINGOFTHEHAMMER
Lứatuổi chới: Mọi lứatuổi
Kíchthước;900x500x2000
(mm)
MÁYNÉMBÓNGCẢMỨNG
Lứatuổi chới: Mọi lứatuổi
Kíchthước;1200x1750x21000
(mm)
MÁYĐÂMBỐC
Lứatuổi chới: Từ12tuổi trởlên
Kíchthước;1400x1300x2270
(mm)